Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:19

Liên hệ

địa chỉ: 6, Le Hong Phong, Hanoi, Vietnam . Xem trên bản đồ
điện thoại: (+844) 37 34 44 92
Điện thoại: Fax: (+844) 37 34 44 97