Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 21:28

Thành phố Hồ Chí Minh