Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:22

Thành phố Hồ Chí Minh